Är du utsatt för våld i nära relation?

Blir du eller någon i din närhet utsatt för våld i nära relation? Hör av dig till vår stödtelefon på 0733 30 30 28 eller skriv till oss på stödchatten. Ring alltid 112 om det är akut fara för liv och hälsa!  Är du osäker på om du är utsatt? Hör av dig till oss! Du kan också göra vårt quiz om våld. Vi finns här för dig!

Våld i nära relation inkluderar alla typer av våld mellan närstående. Närstående kan exempelvis vara en partner, en förälder, ett barn, ett syskon eller en morförälder. Alla könsidentiteter kan drabbas av våld i nära relation. Våldet utövas ofta inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår. Den vanligaste förekomsten av våld i nära relation är mäns våld mot kvinnor.

Våld i nära relation kan ha många olika former. Det kan vara fysiskt eller psykiskt, sexuellt, materiellt eller latent. Genom ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot behåller förövaren kontrollen och kan utöva makt över den hen utsätter för våldet. Oavsett om handlingarna sker i det privata eller offentliga rummet är de alltid våldshandlingar

TYPER AV VÅLD
Fysiskt våld är exempelvis knuffar, slag, sparkar eller när någon håller fast en annan person. Användning av vapen räknas också som fysiskt våld.

Försummelse är exempelvis när en person som behöver vård inte får den hjälp hen behöver. Det kan handla om utebliven medicin, mat, personlig hygien eller att lämnas ensam långa stunder utan tillgång till hjälp. Försummelsen kan vara antingen avsiktlig eller omedveten.

Psykiskt våld finns i många former. Det kan till exempel röra sig om kontrollerande beteende, hot, olika former av isolering, verbala kränkningar, emotionell utpressning, skambeläggande och utnyttjande av gemensamma barn för att få kontroll över den andra föräldern.

Latent våld innebär att den som utsatts för våld av sin partner ofta lever med en oro och stress över att det kan hända igen. Det räcker med en blick eller en kommentar för att behålla rädslan hos den utsatta.

Materiellt våld är när våldsutövaren till exempel slår sönder möbler eller klipper sönder kläder. Våldsutövaren kan också tvinga sitt offer att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse.

Ekonomiskt våld innebär att våldsutövaren kontrollerar sitt offers ekonomi eller vägrar ge insyn i det som är gemensam ekonomi. Våldsutövaren kan tvinga sin partner att skiva på ett lån med hot, manipulation eller annan påtryckning.

Sexuellt våld kan beskrivas som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Utöver våldtäkt är sexuellt våld också ovälkommen beröring, att tvingas bevittna sexuella handlingar, att bli fotad eller filmad i sexuellt syfte mot sin vilja eller att tvingas utföra sexuella handlingar efter tjat, hot, övertalning, utpressning eller förhandling. En del av det sexuella våldet är sexuella trakasserier.

Det är du som avgör vad sexuella trakasserier är för dig. Alla handlingar, alla ord och all anspelning på sånt som kränker dig eller som du uppfattar som kränkande är kränkande. Här är några exempel:  

  • Någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som handlar om sex.
  • Någon sprider rykten om dig som handlar om dig, din kropp eller din sexualitet.
  • Någon tar på dig på ett sätt som du tycker är obehagligt.
  • Någon kallar dig för något som anspelar på sex.
  • Någon utför en sexuell handling mot dig mot din vilja.
  • Någon skickar oönskade meddelanden till dig, t.ex. bilder eller filmer som anspelar på sex via till exempel sociala medier, mejl, chatt eller sms.
  • Någon ger dig oönskade sexuella förslag när ni träffas, via sociala medier eller på annat sätt.
  • Du tvingas se på sexfilm eller porr trots att du inte vill.

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR – VAR TREDJE VECKA MÖRDAS EN KVINNA I SVERIGE

Den vanligaste formen av våld i nära relation är mäns våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor är ett resultat av den historiskt ojämlika maktrelationen mellan män och kvinnor. Våldet är en av de avgörande mekanismer som män använt för att tvinga in kvinnor i en underordnad ställning gentemot män.

Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och Freezonen kräver förändring

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar mäns våld mot kvinnor som ett utbrett folkhälsoproblem. FN beskriver våldet som en global pandemi och ett ständigt ökande problem. Det är en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och ett hot mot vår samhällsutveckling.

Bland kvinnor i åldrarna 15–44 år är risken att utsättas för våld i en nära relation större än att drabbas av cancer, malaria, trafikolyckor och krig sammantaget (UNITE to end violence against women, 2008).

Enligt uppgifter från Brå mördas en kvinna var tredje vecka i Sverige. Närmare 9000 kvinnor har polisanmält misshandel i våld i nära relation under 2020. Trots detta är mörkertalet stort.

Freezonen kräver förändring från våra politiker och myndigheter som arbetar med våldsutsatta! Våld mot kvinnor måste komma högra upp på den politiska agendan. Våra debattartiklar hittar du här.

Det hjälper inte att titta bort!

Men ditt bidrag hjälper. För varje bidrag vi får kan vi hjälpa fler bort från våldet. Swisha nu.

Swish 123 900 71 21

  LÄMNA SIDAN