Hedersvåld

Freezonen arbetar aktivt för att motverka våld som utövas i hederns nam. Behöver du hjälp eller skydd, vill du prata med någon eller känner du någon som behöver hjälp, kontakta oss eller en annan organisation.

Två av tre ungdomar lever i en hederskontext enligt vår egen undersökning i sydöstra Skåne som vi genomförde i tre gymnaiser med nyanlända ungdomar. Närmare 240 000 ungdommar i hela landet enligt ledande experter inom hedersvåld. Samtidigt tillåter kommunerna separata badtider, slöja på barn och de socialsekreterare som är beredda att ta strid för ungdomars frihet blir färre och färre. Vi har bevittnat att ungdomarna återvänder till hemmet trots våldet, på grund av för lite eller inget stöd alls från myndigheter, oberoende av de dokument, handlingsplaner, löfte med mera som förs fram.

Freezonen kräver en lagändring, dags att sluta diskriminera ungdomar som är drabbade av våld i hederns nam. Hade myndigheter hanterat ärendena på samma sätt om barnen hade hetat Johanna eller Victor istället för Abby och Ahmed? Vi kräver en förändring för barnen kan inte vänta och alla barn har rätt till ett liv fritt från våld!

VÅLD I HEDERNS NAMN (HRV) ÄR ETT BROTT

  • Vill du göra något men inte får ?
  • Måste du göra något som du inte vill?
  • Är du rädd att blir bortgift?
  • Hotas du av din familj, släkt?
  • Övervakas du avdin familj, släkt?
  • Måste du bära vissa kläder, fast du inte vill?
  • Får du delta i skolan på alla lektioner eller du behöver hitta på orsäkter för att inte delta i sexuallkunskap, gemensamma gympa?

Om du svarar ja på ovanstående är du med stor sannorlikhet utsatt för våld i hederns namn, det finns hjälp att få kontakta oss eller en annan organisation som du hittar här längre ner på sidan.

Jourtelefon 0733 30 30 28 – vardagar mellan 9-16 eller maila till info@freezonen.se och vi svarar så fort vi kan. Tveka inte att kontakta oss!

Våldet som utövas i hederns namn förekommer främst i patriarkala samhällsstrukturer där flickor och kvinnor inte äger rätten över sina liv, sina kroppar eller sin sexualitet. Familjen och släkten utövar strikt kontroll över kvinnorna. En flickas frihet minskar ju äldre hon blir och när hon får mens är hennes frihet nästan obefintlig.

Alla i en familj/släkt är delaktiga och många har dubbla roller; både förövare och offer. Det handlar om familjens eller släktens drömbild och föreställning om hur unga människor skall leva sina liv. Enligt dessa familjer är flickornas sexualitet en handelsvara som familjen äger. Dessa föreställningar strider helt och hållet mot svenska lagar, FN:s mänskliga rättigheter och barnens rättigheter och är ett brott.

 

PERSONER SOM MÖTER UTSATTA UNGDOMAR;

 • Den utsatta ungdomens säkerhet skall alltid komma i första hand
 • Den utsatta ungdomens berättelse skall tas på allvar
 • Socialtjänsten har en handlingsplan för att hantera hedersvålsdsutsatta
 • Personer som arbetar med hedersvåldsutsatta hos socialtjänsten har relevant kunskap om hedersvåld
 • Socialen använder evidensbaserad PATRIARK för att säkerställa hotbilden
 • Ingen ungdom skall tvingas gå i terapi/samtal med föräldrarna. Det är viktigt att man förstår att dessa föräldrar inte förändrar sitt synsätt bara för att de får möjlighet att reflektera över det. Det som kanske kan förändra deras synsätt är att berätta för föräldrarna att deras sätt att behandla de unga står i strid med svensk lagstiftning och FN:s konventioner angående mänskliga och barnens rättigheter. Se flera studier, bl.a. Arvsfonds projektet ; Familjearbete i hederskontext, med Juno Blom, Astrid Schlyter docent och lektor vid Stockholms Universitet som genomfördes mellan 2009-2012 konstaterades att:
  • Risken att man som aktör blir vilseledd av föräldrarna är påtaglig
  • Risken för en utomstående att felbedöma hur stark hederskulturen är hos familjen är stor.
  • I fall den unga personen har lämnat sin familj är risken mycket stor att föräldrarna spelar ett spel för att upprätthålla “hedern” som kan innebära mycket stora risker för den unga personen.

Det finns mycket material att hitta, här är en länk till Malmö Stads handbok om HEDER.

Länsstyrelsen Östergötland 2018 års rapport om genomförande av det nationella uppdraget att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor (S2017/07421/JÄM).

Se filmen ”Kontrollerad, övervakad, bortgift – Om hedersrelaterat våld och förtryck” av Länsstyrelsen Östergötland

SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

Texten är hämtad från www.hedersförtryck.se “Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ett tydligt ansvar för att ge stöd och hjälp till dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck (5 kap. 11 § SoL) men trots detta får inte alltid de utsatta det stöd och den hjälp som de behöver och har rätt till. Både socialtjänstlagen och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ger stora möjligheter att stödja, hjälpa och skydda de som är utsatta för hedersrelaterat våld. För att detta ska fungera i praktiken är det viktigt att personal inom socialtjänsten har kunskap om denna typ av våld. Utgångspunkten för arbetet måste alltid vara att aldrig göra avkall på de utsattas rättigheter, oavsett om de är barn eller vuxna.”

 

DU HAR RÄTT TILL STÖD OCH HJÄLP

 • Frihet från våld är en mänsklig rättighet och samhällets ansvar. Kommunen har det yttersta ansvaret för att du som är våldsutsatt får det stöd och den hjälp som du behöver.
 • Kommunen är ansvarig för att stötta och skydda personer som utsatts för våld. I Socialtjänstlagens 5 kap. 11 § nämns särskilt kvinnor som har utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. Sedan 2013 har socialtjänsten också ett uttalat ansvar att se till att barn som upplevt våld får det stöd och den hjälp de behöver.
 • Socialtjänsten ska kunna erbjuda dig plats på ett skyddat boende hos en kvinnojour de samarbetar med. Kvinnojouren kan i sin tur vara ett stöd i kontakten med socialtjänsten och andra myndigheter.
 • Varje individ har rätt till hjälp anpassad efter sina särskilda behov.
  Läs mer om socialtjänstens lagstadgade ansvar

FÖRESKRIFTER OCH LAGAR

Vid misstanke om att ett barn utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck skall socialtjänsten inleda utredning. Socialtjänsten är inte skyldig att kontakta familjen omgående, de har möjlighet att avvakta med att informera vårdnadshavare när en utredning inleds.

Detta för att kunna skydda den utsatta personen ( barn) genom omedelbart omhändertagande ( 6 § LVU) och placering (11§ LVU)i skyddat boende.
Det finns möjligeht att först därefter underrätta hens vårdnadshavare. Vid fara för att familjen eller släkten kommer att leta efter hen kan adressen hemlighållas för vårdnadshavaren (26 kap.2 § OSL och 14 § LVU).

 

ÄR DU RÄDD FÖR ATT BLI TVINGAD ATT GIFTA DIG?

Läs mer här»

ÄR DU OROLIG INFÖR EN UTLANDSRESA?

Läs mer här »

VILL DU HITTA MER INFORMATION OM TVÅNGSÄKTENSKAP, ÄKTENSKAP ELLER SAMBOENDE?

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap »
Äktenskap och samboende »
Barn- och tvångsäktenskap »

 

ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED HEDERSVÅLDSFRÅGOR

Länsstyreseln Östergötaland www.hedersfortryck.se
Varken Hora Kuvad, TRIS    GAPF    Rädda barnen, BOJ, Unizon mfl.

Behöver du hjälp?

Ring 0733 30 30 28

Vår  jourtelefon är öppen vardagar 9.00-16.00 vardagar

Behöver du hjälp akut?

Ring 112 och larma polisen

Telefon 112 till Polisen är nödnummret du skall ringa för akut hjälp, pågående brott och när det är fara för liv, egendom eller miljö.

Telefon 114 14 är för alla ärende som inte är akuta. Exempelvis för att tipsa, komma i kontakt med någon inom polisen eller anmäla ett brott.