top of page
Image by Kyle Broad

 Våld i hederns namn 

Känner du dig kontrollerad i din vardag?

Blir du tvingad till att göra saker du inte vill? Är du rädd för att bli bortgift ?
Behöver du bevaka någon i din familj?

Hedersvvåld och förtryck är en brottslig gärning som helt eller delvis begås för att bevara eller återupprätta familjens eller släktens anseende utifrån den upplevda föreställningen om heder.

Föreställningen om heder förekommer oftast i patriarkala samhällsstrukturer där kvinnor och flickor inte äger rätten över sina liv, sina kroppar eller sin sexualitet. Flickornas uppförande och bevarandet av deras oskuld tills de gifter sig är centralt i dessa familjer. Giftemålet måste godkännas av familjen och det kan hända att den bestämms inte av den enskilda individen . Hederskontext kan i en  tillsynens helt ”vanligt ” familj yttra sig i mindre begränsningar så länge ungdomarna lever sina liv som hederskontexten föreskriver.  Ofta är alla i familjen/släkten delaktiga i att kontrollera och begränsa ungdomarna som förväntas leva med att deras livsval är familjens val.  Många i hederskontext är både förövare och utsatta och killarna fostras till att bevaka och kontrollera sina syskon.

En person som blir utsatt för hedersvåld får oftast inte göra det hen själv vill och blir kontrollerad av sin familj och släkt. Det kan handla om tvång att bära vissa kläder, förbud att umgås med vänner eller att bli tvingad till att bevaka andra familjemedlemmar.

Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar ofta flickor.  Kontroll och begränsningar sker genom utpressning,  hot och våld.

I hederskontext är det strikt förbjudet att ha en icke-heterosexuell relation eller att ha en annan könsidentitet. Flickans frihet minskar ju äldre hon blir och när hon får menstruation är den nästintill obefintlig. Familjen och släkten som vill upprätthålla hedern ser oftast flickans sexualitet som en handelsvara som de tror sig äga rätten till. Flickan kan exempelvis inte ha sexuellt umgänge innan hon gift sig utan att straffas av familjen. Ett ryckte om att flickan pratar med en pojke kan utlösa en våldsvåg. Hedersförtryck är ett alvarligt brott och kan innebära flera olika grova brottsrubriceringar, som olaga hot, misshandel, olaga förföljerse, olaga frihetsberövande, människorov och i värsta fall även mord.

MITT LIV MINA VAL


En kortfilm om hedersvåld skapad av Freezonen


 

Alla Barn Har Samma Rättigheter - En bok om hedersvåld till yrkesutövare

Freezonens verksamhetschef Susanna Udvardi och Sandra Pilemalm SO lärare skrev boken Alla Barn Har Samma Rättigheter - En bok om hedersvåld för att bidra till kunskapshöjning och ge stöd till yrkesverksamma vid möte med hedersvåldsutsatta ungdomar.

​​

Hur många är utsatta för hedersvåld ?
Det råder delade meningar om hur många som är utsatta för hedersrelaterat våld i Sverige. Enligt vår egen undersökning som vi genomförde inom ramen av projektet Mitt Liv Mina Val under 2018-19 i sydöstra Skåne levde två av tre nyanlända ungdomar i en hederskontext. Astrid Schlytter Docent i rättssociologi menar att uppemot 240 000 ungdomar lever i en hederskontext men siffran har än i dag ( 2023/11 ) inte undersökts av någon myndighet. Socialstyrelsens sensate undersökning från 2009 visar att uppemot 100 000 ungdomar lever i hederskontext.

Hedersvåldsutsatt ? 
Vid misstanke om att ett barn utsätts för hedersvåld ska socialtjänsten inleda en utredning. Ett barn är en person under 18 år. Socialtjänsten kan hjälpa till med skydd genom att bland annat direkt omhänderta och placera barnet i ett skyddat boende. Om det finns en fara för att familjen eller släkten kommer att leta efter barnet kan adressen hållas hemlig för vårdnadshavaren.

Flera olika brott kan ha en hedersmotiv, för att kunna förhindra fler brott och kunna lagföra flera våldsverkare har man genomfört flera lagskärpningar och Hedersvåld har blivit en egen brottsrubricering (2020/07/01). Man införde Utreseförbud genom ändringar i bland annat passlagen (1978:302), införde Barnäktenskapsbrott och I maj 2020 avskaffades ocskå preskriptionstiden för könsstympning.

 

Barnäktenskapsbrott innebär att det är straffbart att förmå eller tillåta ett barn ingår i ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Även planeringen av ett äktenskap med ett barn är ett brott. Trots över 60-tal anmälningar gjordes sedan den nya lagen infördes har ingen hittills dömts för barnäktenskapsbrott ( 2023/11) .
 

Utreseförbud

Sedan 2020 1 juli kan socialtjänsten tillämpa ett omedelbart utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands. Detta kan ske genom att Förvaltningsrätten kan efter ansökan av socialnämnden besluta om utreseförbud för barn som löper en påtaglig risk att föras utomlands för barnäktenskap eller könsstympning (31 a § LVU). Att föra ut ett barn i strid med ett utreseförbud är kriminaliserat och kan leda till fängelse upp till två år (45 § LVU). Socialnämnden kan besluta om ett tillfälligt utreseförbud om det är sannolikt att ett utreseförbud behövs och rättens beslut om utreseförbud inte kan avvaktas (31 d § LVU). ( text polisen)
 

Vad kan jag göra? 
Om du eller någon i din närhet är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan du kontakta Freezonen för att få stöd och råd. Ring till 0733 30 30 28 för att komma till vår stödtelefon, eller skriv till oss i stödchatten. Vi finns här för dig!

Om du möter ungdomar som är utsatta för hedersvåld tänk på:

  • Att den utsatta ungdomens säkerhet skall alltid komma i första hand.

  • Att den utsatta ungdomens berättelse skall tas på allvar.

  • Att det finns en stor risk att man som aktör blir vilseledd av vårdnadshavarna eller släkt/familjen.

  • Att risken är stor att en utomstående felbedömer hur stark hederskulturen är hos familjen/släkten.

  • Att ingen skall tvingas gå i terapi/samtal med sina vårdnadshavare.

  • Att föräldrarna förändrar oftast inte sitt synsätt bara för att de får möjlighet att reflektera över ders utövning av hedersvåld.

  • Att om den unga personen har lämnat sin familj är risken mycket stor att vårdnadshavarna spelar ett spel inför myndigheterna i ett försök få tillbaka barnet och upprätthålla “hedern”. Detta kan innebära mycket stora risker för den unga personen, exempelvis att bli bortförd utomlands.

Var med och gör en skillnad för våldsutsatta

Var med i kampen för ett rättvisare samhälle. Din insats möjliggör att vi kan rädda en utsatt kvinna/flickas liv. 

Bli månadsgivare

Varje månatlig gåva till vår verksamhet höjer vår kapacitet att hjälpa fler våldsutsatta. Ditt stöd kan hjälpa barn att växa upp utan våld! 

Bli företagssponsor

Gör en skillnad som företagare, stöd vårt arbete! Läs mer hur ni kan bidra till vårt arbete.

bottom of page