Volontärportalen

Känner du dig kontrollerad i din vardag? Blir du tvingad till att göra saker du inte vill? Är du rädd för att bli bortgift? Då kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.   

Hedersrelaterat våld och förtryck är en brottslig gärning som helt eller delvis begås för att bevara eller återupprätta en persons, familjs eller släkts anseende utifrån den upplevda föreställningen om heder.

Föreställningen om heder förekommer oftast i patriarkala samhällsstrukturer där kvinnor och flickor inte äger rätten över sina liv, sina kroppar eller sin sexualitet. Flickornas uppförande och bevarandet av deras oskuld tills de gifter sig är centralt i dessa familjer. Ofta är alla i familjen/släkten delaktiga i att kontrollera och begränsa ungdomarna. Många i hederskontext är både förövare och utsatta.  

En person som blir utsatt för hedersvåld får oftast inte göra det hen själv vill och blir strikt kontrollerad av sin familj och släkt. Det kan handla om tvång att bära vissa kläder, förbud att umgås med vänner eller att bli tvingad till att bevaka andra familjemedlemmar.

Många gånger tillåter inte familjen att hen är med på alla lektioner i skolan, utan hen måste komma på ursäkter för att inte vara med på exempelvis sexualundervisningen eller idrotten. Kontroll och begränsningar sker genom utpressning,  hot och våld. 

I hederskontext är det strikt förbjudet att ha en icke-heterosexuell relation eller att ha en annan könsidentitet. Alla kan bli utsatta för hedersvåld, men en särskilt utsatt grupp är unga kvinnor och flickor. Flickans frihet minskar ju äldre hon blir och när hon får mens är den nästintill obefintlig. Familjen och släkten som vill upprätthålla hedern ser oftast flickans sexualitet som en handelsvara som de tror sig äga rätten till. Flickan kan exempelvis inte ha sexuellt umgänge innan hon gift sig utan att straffas av familjen. Oftast räcker det att flickan pratar med en pojke för att få utstå våld och hot. Många flickor, men även killar blir bortgifta.

Är du osäker på om du är utsatt? Gör vårt test! 

Hur många är utsatta för hedersvåld ?

Det råder delade meningar om hur många som är utsatta för hedersrelaterat våld i Sverige. Enligt vår egen undersökning i sydöstra Skåne lever två av tre nyanlända ungdomar i en hederskontext. Du kan läsa mer om vår undersökning och vårt projekt Mitt Liv Mina Val här. Vissa forskare menar att uppemot 240 000 ungdomar lever i en hederskontext. Socialstyrelsens sensate undersökning från 2009 visar att uppemot 100 000 ungdomar lever i hederskontext.

Problemet är dock större än ”bara” ungdomar. Det finns många vuxna kvinnor och män som lever i tvångsäktenskap utan att de någonsin ber om hjälp.

Hedersvåldsutsatt ? 

Vid misstanke om att ett barn utsätts för hedersvåld ska socialtjänsten inleda en utredning. Ett barn är en person under 18 år. Socialtjänsten kan hjälpa till med skydd genom att bland annat direkt omhänderta och placera barnet i ett skyddat boende. Om det finns en fara för att familjen eller släkten kommer att leta efter barnet kan adressen hållas hemlig för vårdnadshavaren. 

Den 1 Juli 2020 genomfördes en lagskärpning gällande hedersrelaterat våld och förtryck. I lagändringen skedde tre förändringar: 

Utreseförbud

Ger socialtjänsten möjlighet att tillämpa ett omedelbart utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands. 

Barnäktenskapsbrott

Innebär att någon tvingar eller tillåter ett barn under 18 år att gifta sig eller att ingå ett äktenskapsliknande förhållande. 

Straffskärpning

Ett brott som utförs med hedersmotiv kan tilldela förövaren ett strängare straff i domstol. 

Det finns mer information om den nya lagstiftningen se Freezonens webinarium med advokatbyrån Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Du kan se webinariumet här. 

Vad kan jag göra ? 

Om du eller någon i din närhet är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan du kontakta Freezonen för att få stöd och råd. Ring till 0733 30 30 28 för att komma till vår stödtelefon, eller skriv till oss i stödchatten. Vi finns här för dig! 

Om du möter ungdomar som är utsatta för hedersvåld tänk på: 

Att den utsatta ungdomens säkerhet skall alltid komma i första hand. 

Att den utsatta ungdomens berättelse skall tas på allvar. 

Att det finns en stor risk att man som aktör blir vilseledd av vårdnadshavarna. 

Att risken är stor att en utomstående felbedömer hur stark hederskulturen är hos familjen 

Att ingen skall tvingas gå i terapi/samtal med sina vårdnadshavare. Att föräldrarna förändrar inte sitt synsätt bara för att de får möjlighet att reflektera över ders utövning av hedersvåld.   

Att om den unga personen har lämnat sin familj är risken mycket stor att vårdnadshavarna spelar ett spel inför myndigheterna i ett försök få tillbaka barnet och upprätthålla “hedern. Detta kan innebära mycket stora risker för den unga personen, exempelvis att bli bortförd utomlands. 

Socialtjänsten och skolan ska ha en handlingsplan för att kunna hjälpa hedersvåldsutsatta på rätt sätt. 

Förutom Freezonen är det flera andra organisationer som arbetar med hedersvåldsutsatta och frågor som berör hedersvåld: 

Länsstyrelsen Östergötland

TRIS 

GAPF 

Rädda barnen