Mäns våld mot kvinnor , Sexuella trakasserier

Vad är mäns våld mot kvinnor?

Våld mot kvinnor är en manifestation av historiskt ojämlika maktrelationer mellan män och kvinnor och är en av de avgörande sociala mekanismer genom vilka kvinnor tvingas in i en underordnad ställning gentemot män. Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.

I Sverige uppskattas att det sker närmare 100 våldtäkter varje dag.

2018 mördades 22 kvinnor av en man som kvinnan har haft någon reltaion till, oftas är det en tidigare man/pojkvän.  Det dödliga våldet mot kvinnor är den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor. Forskningen visar att  den största bakomliggande orsaken eller förklaringen till våldet är mannens behov av kontroll över kvinnan. Läs mer om dödlig våld mot kvinnor på NCK: http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/dodligt-vald/

Mäns våld mot kvinnor definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett utbrett folkhälsoproblem. FN beskriver våldet som en”global pandemi” och ständigt ökande problem som innebär en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och hotar samhällsutveckling.

Bland kvinnor i åldrarna 15-44 år är risken att utsättas för våld i en nära relationer större än att drabbas av cancer, malaria, trafikolyckor och kring sammantaget ( UNITE to end violence against women 2008)

 

Våld mot kvinnor – eller våld i nära relationer

Våld i nära relationer Inkluderar alla typer av våld mellan närstående. Det gäller både i heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer. Det som kännetecknar den här formen av våld är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Våld i nära relationer kan anta många former. Det kan vara både fysiskt och psykiskt, sexuellt och materiellt och blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår. Genom ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot försöker förövaren kontrollera och utöva makt över den som utsätts för våldet.

 

Olika typer av våld 

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan t.ex. handla om knuffar, örfilar, att bli fasthållen, slag och sparkar. Tillhyggen och vapen kan också användas.

Försummelse
Försummelse kan handla om att en person som har ett vårdbehov inte får den hjälp hen behöver med medicin, hygien eller mat, eller lämnas ensam långa stunder utan tillgång till hjälp. Försummelse kan vara såväl aktiv och medveten som passiv och omedveten.

Latent våld
Innebär att den som utsatts för våld av sin partner ofta lever med en oro och stress  över att det kan hända igen. Det kan t.ex.  innebära att våldsutövaren enbart med sitt kroppsspråk eller en kommentar kan framkalla rädsla eller en hotfull upplevelse hos den våldsutsatta, som kanske påminns om tidigare våldshändelser. Latent våld kan ses som en form av psykiskt våld.

Materiellt våld
Materiell skadegörelse, exempelvis att våldsutövaren slår sönder möbler, klipper sönder kläder eller förstör eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse.

Ekonomiskt våld
Våldsutövaren kontrollerar den våldsutsattas ekonomi och materiella tillgångar eller vägrar ge insyn i ekonomin.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan beskrivas som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Kan till exempel bestå av ovälkommen beröring och trakasserier, att någon tvingas utföra sexuella handlingar eller utsättas för sådana, inklusive våldtäkt eller att bevittna olika former av sexuella handlingar eller att fotograferas eller filmas i ett sexuellt syfte mot sin vilja. Det kan till exempel vara sexuellt våld om någon tjatar sig till sex eller våldtar någon. . Men sexuellt våld kan vara många olika handlignar, det kan också handla om att tvinga någon att utföra olika typer av sexuella handlingar.

Sexuellt våld är ett stort samhällsproblem. I undersökningen “Våld och hälsa” från 2014 svarade en av tio kvinnor och en av hundra män att de utsatts för allvarligare sexuellt våld efter sin 18-årsdag. Med allvarligt sexuellt våld menas i studien  våld eller hot påtvingat samlag eller försök till påtvingat samlag eller liknande handlingar, inklusive sexuellt övergrepp då den utsatta nar befunnit sig i ett tillstånd utan möjlighet att försvara sig.

Cirka 20 procent av kvinnorna och cirka 5 procent av männen i studien hade efter sin 18-årsdag utsatts för annat, mindre allvarligt, sexuellt övergrepp med inslag av våld, exempelvis mot sin vilja blivit fasthållna, kyssta, smekta eller liknande.

Sexuella trakasserier

Det är du som avgör vad är trakasseri för dig. Sexuella trakasserier är kränkningar som handlar om sex. Här är några exempel:

  • Någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som handlar om sex.
  • Någon sprider rykten om dig som handlar om dig, din kropp, din sexualitet.
  • Någon tar på dig på ett sätt som du tycker är obehagligt.
  • Någon kallar dig för något som anspelar på sex,
  • Någon kallar gör något sexuell- handlig mot dig som är kränkande för dig.
  • Någon skickar oönskade meddelanden till dig, t.ex. bilder eller filmer som anspelar på sex via till exempel sociala medier, mejl, chatt eller sms.
  • Någon ger dig oönskade sexuella förslag, när ni träffas, via sociala medier eller på annat sätt.

Psykiskt våld

Kan till exempel röra sig om kontrollerande beteende, hot, olika former av isolering, verbala kränkningar, emotionell utpressning, skambeläggande och utnyttjande av barnen för att få kontroll över den andra föräldern.

Våld i hederns namn

Hedersvåld utövas oftast mot flickor och kvinnor men även mot pojkar och män och hbt-personer. Förövarna är föräldrarna, familjen och släkten. Våldet har sitt ursprung i en föreställning om att alla individer i en släkt underordnade dess manliga “ledare”. Hedersrelaterat våld ( HRV) är våld som begås för att upprätthålla eller återupprätta en familjs upplevelse av heder som är knyten till kvinnornas sexualitet. Enligt dessa skadliga seder förväntas kvinnan vara orörd av en man tills bröllopsnatten.

Våldet som utövas i hederns namn förekommer främst i patriarkala samhällsstrukturer där flickor och kvinnor inte äger rätten över sina liv, sina kroppar eller sin sexualitet. Familjen och släkten utövar strikt kontroll över kvinnorna. En flickas frihet minskar ju äldre hon blir och när hon får mens är hennes frihet är nästan obefintlig.

Alla i en familj/ släkt är delaktig och dem flesta har dubbla roller, både förövare och offer förutom den unga flickan eller pojken som är utsatt för hot. Det handlar om familjens eller släktens föreställningar om hur unga människor skall leva sina liv. Enligt dessa familjer är  flickornas sexualitet är en handelsvara. Dessa föreställningar helt och hållet strider mot svenska lagar eller FN:s mänskliga rättigheter eller barnens rättigheter.

Brott

Det senaste åren har det skett förändringar för att förstärka skyddet för våldsutsatta.

För mer information besök NCK- http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vad-sager-lagen

 

Ett brott är varje våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för individen samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.  Läs mer om brottsoffer på brottsofferjourens hemsida;http://www.brottsofferjouren.se/fakta-om-brottsoffer/begreppet-brottsoffer/

Det finns särskilt utsatta grupper, under rubriken Särskilt sårbara har brottsofferjouren samlat information om några olika grupper som kan vara i behov av extra stöd då de drabbas av brott; http://www.brottsofferjouren.se/fakta-om-brottsoffer/sarskilt-sarbara/.

 

Freezonen vällkomnar den nya skarpare sexualbrottslagstiftningen

Från första juli 2018 bygger den svenska sexualbrottslagstiftningen på principen att allt sex ska vara frivilligt. Sexualbrotten regleras i 6 kapitlet i brottsbalken och våldtäkt är rubriceringen på den grövsta formen av sexualbrott. En person som har samlag eller utför en jämförbar handling med någon som inte deltar frivilligt kan dömas till våldtäkt. Både män och kvinnor kan utsättas för en våldtäkt och både män och kvinnor kan vara gärningspersoner.

 

Vad är sexuellt övergrepp?

Utgångspunkten för lagstiftningen är att varje människa har en självklar rätt till sin egen kropp och sexualitet. Ett sexuellt övergrepp är ett extremt och oacceptabelt uttryck för bristande respekt för denna självbestämmanderätt

 

Vad är kvinnofrid?
Ett samlingsbegrepp för kvinnors rätt till frihet från mäns våld i nära relationer utifrån en förståelse om makt och genusstrukturer. Härstammar från lagstiftningen om kvinnofridskränkning.
4 kap. 4 a § brottsbalken
Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år.

 

Grov kvinnofridskränkning
Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Lagen faller under allmänt åtal. Det betyder att åklagaren väcker talan åt samhällets räkning och kan göra det utan att kvinnan själv behöver anmäla brottet.

 

Vad är grooming?

Grooming, eller kontakt med barn i sexuella syften är sedan juli 2009 straffbart. Brottet avser den som i syfte att begå ett sexualbrott mot ett barn under 15 år, kommer överens med barnet om att träffas samt därefter gör något konkret för att främja att ett möte blir av. Kontakten kan tas via internet eller på annat vis. Eventuella sexualbrott mot barn som därefter utförs var straffbart sedan tidigare, denna lag syftar till att straffa beteendet att ta kontakt med barn för sexuella syften. Lagen återfinns i brottsbalken 6 kapitlet 10a §.