Brott och våld

Vad är brott?

Ett brott är varje våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för individen samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.  Läs mer om brottsoffer på brottsofferjourens hemsida;http://www.brottsofferjouren.se/fakta-om-brottsoffer/begreppet-brottsoffer/

Det finns särskilt utsatta grupper, under rubriken Särskilt sårbara har brottsofferjouren samlat information om några olika grupper som kan vara i behov av extra stöd då de drabbas av brott; http://www.brottsofferjouren.se/fakta-om-brottsoffer/sarskilt-sarbara/.

Vad är mäns våld mot kvinnor?

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. Alla former av våld, så som ovan, mellan närstående i både heterosexuella och samkönade relationer och andra släktrelationer.

Vad är kvinnofrid?

Ett samlingsbegrepp för kvinnors rätt till frihet från mäns våld i nära relationer utifrån en förståelse om makt och genusstrukturer. Härstammar från lagstiftningen om kvinnofridskränkning.

4 kap. 4 a § brottsbalken
Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år.

 

Grov kvinnofridskränkning

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Lagen faller under allmänt åtal. Det betyder att åklagaren väcker talan åt samhällets räkning och kan göra det utan att kvinnan själv behöver anmäla brottet.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan beskrivas som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Om någon tjata sig till sex eller våldtar någon är det sexuellt våld. Men sexuellt våld kan vara många olika handlignar, det kan också handla om att tvinga någon att utföra olika typer av sexuella handlingar.

Sexuellt våld är ett stort samhällsproblem. I undersökningen “Våld och hälsa” från 2014 svarade en av tio kvinnor och en av hundra män att de utsatts för allvarligare sexuellt våld efter sin 18-årsdag. Med allvarligt sexuellt våld menas i studien  våld eller hot påtvingat samlag eller försök till påtvingat samlag eller liknande handlingar, inklusive sexuellt övergrepp då den utsatta nar befunnit sig i ett tillstånd utan möjlighet att försvara sig.

Cirka 20 procent av kvinnorna och cirka 5 procent av männen i studien hade efter sin 18-årsdag utsatts för annat, mindre allvarligt, sexuellt övergrepp med inslag av våld, exempelvis mot sin vilja blivit fasthållna, kyssta, smekta eller liknande.

Vad är grooming?

Grooming, eller kontakt med barn i sexuella syften är sedan juli 2009 straffbart. Brottet avser den som i syfte att begå ett sexualbrott mot ett barn under 15 år, kommer överens med barnet om att träffas samt därefter gör något konkret för att främja att ett möte blir av. Kontakten kan tas via internet eller på annat vis. Eventuella sexualbrott mot barn som därefter utförs var straffbart sedan tidigare, denna lag syftar till att straffa beteendet att ta kontakt med barn för sexuella syften. Lagen återfinns i brottsbalken 6 kapitlet 10a §.