Vad är ett brott

Ett brott är varje våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för individen samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.  Läs mer om brottsoffer på brottsofferjourens hemsida;http://www.brottsofferjouren.se/fakta-om-brottsoffer/begreppet-brottsoffer/

Det finns särskilt utsatta grupper, under rubriken Särskilt sårbara har brottsofferjouren samlat information om några olika grupper som kan vara i behov av extra stöd då de drabbas av brott; http://www.brottsofferjouren.se/fakta-om-brottsoffer/sarskilt-sarbara/.

Mäns våld mot kvinnor

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. Alla former av våld, så som ovan, mellan närstående i både heterosexuella och samkönade relationer och andra släktrelationer.

Vad är kvinnofrid?

Ett samlingsbegrepp för kvinnors rätt till frihet från mäns våld i nära relationer utifrån en förståelse om makt och genusstrukturer. Härstammar från lagstiftningen om kvinnofridskränkning.

4 kap. 4 a § brottsbalken
Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år.

Grov kvinnofridskränkning

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Lagen faller under allmänt åtal. Det betyder att åklagaren väcker talan åt samhällets räkning och kan göra det utan att kvinnan själv behöver anmäla brottet.

Bryt tystnaden – alla har rätt att leva ett liv utan våld!

 • om du  känner utsätts för psykiskt eller fysiskt våld
 • om du  utsätts för ekonomiskt våld
 • om du  utsätts för försummelse
 • om du ständigt måste anpassa din vardag utifrån din partners behov
 • om din partnern ständigt skjutsar dig och du känner dig begränsad och har ingen frihet
 • om ni bråkar mycket, om du …

Om du drabbas av våld, vad kan du göra?

 1. Gör en polisanmälan
 2. Kontakta socialen
 3. Berätta för någon som du kan lita på vad som har hänt
 4. För dagbok över vad som har hänt, skriv ner tid och händelse
 5. Ta bilder och dokumentera
 6. Spara mejl och sms som innehåller hot och trakasserier
 7. Kontakta skolsköterskan/sjukvården för att få skadorna dokumenterade
 8. Kontakta oss eller någon annan jour för hjälp