Om FreeZonen

Kvinnojour-rörelsen startades i Sverige 1979 som en reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära relationer och samhällets oförmåga att skydda och hjälpa de kvinnor och barn som blev offer för våldet. Jourverksamheten var både ett politiskt initiativ och en solidarisk handling med de utsatta kvinnorna och barnen. Tanken var att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn.

1984 bildas den första brottsofferjouren i Södertälje. 1985 antar FN en deklaration om brottsoffers grundläggande rättigheter i brottmålprocessen. Deklarationen innehåller fyra grundprinciper möjlighet till rättslig prövning och rättvis behandling, ersättning av gärningsmannen, ersättning av staten samt materiell, medicinsk, psykisk och social hjälp av offentliga organ. 1994 inrättas Brottsoffermyndigheten med ansvar för brottsskadeersättning. Samma år instiftas Brottsofferfonden. Rikskvinnocentrum inrättas.  1998 införs lagen om grov kvinnofridskränkning,  2000 inrättas Nationellt Råd för Kvinnofrid, rådgivande organ till regeringen.

Vår jour grundades 1991 och är en kombinerad kvinno- och brottsofferjour. Vårt verksamhetsområde är i de sydöstra kommunerna i Skåne där kommunerna Tomelilla, Skurup, Sjöbo, Simrishamn och Ystad ingår.

FreeZonen är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former med ett feministisk kvinnoperspektiv präglad av respekt för alla människors lika värde. Föreningen är medlem i riksförbunden Unizon och BrottsofferJouren och följer dess regler och rekommendationer.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett utbrett folkhälsoproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som alla former av könsrelaterat våld som leder till, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada alternativt lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, både i det offentliga och i det privata.

WHO, uppskattar I en sammanställning av forskning från 2013  att 35 procent av världens kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en partner och/eller sexuellt våld av en annan person än en partner.

Vår förening arrangerar olika aktiviteter och projekt som sprider kunskap om våld och dess konsekvenser samt uppmärksammar våld. Vi lyfter frågor kring normer, jämställdhet och maktstrukturer för att belysa bakomliggande mekanismer och för att förebygga och minska  mäns våld mot kvinnor.

Stöd och rådgivning
Vi erbjuder hjälp och stöd till hjälpsökande personer som är eller har varit utsatta för våld, hot eller någon form av brott. Hjälpsökande kan kontakta oss via telefon, e-mail eller via meddelande på vår  Facebooksidan. Vi tar också emot samtal från Polisens brottsoffersamordnare i sydöstra Skåne.

Vi har jourtelefon, helgfria vardagar mellan 09.00-16.00
0411-783 77 eller 0733-30 30 28 övrig tid kan du lämna meddelande på vår telefonsvarare eller maila på [email protected]

Vi erbjuder stödsamtal, vi driver ett skyddat boende med stödinsatser för våldsutsatta kvinnor och barn och vi erbjuder hjälp med myndighetskontakter.

Våra vittnesstöd är ideellt engagerade personer, som hjälper och ger stöd till vittnen och målsäganden i samband med rättegång vid Ystads Tingsrätt.

Värdegrund

Verksamhetsplan 2017

Stadgar