”Enligt Våld och hälsa är fysisk ohälsa och psykosomatiska symtom ungefär dubbelt respektive tredubbelt så vanligt hos våldsutsatta jämfört med personer som inte varit utsatta. Allvarlighetsgraden återspeglas i studier av sjukfrånvaro. Personer utsatta för våld som lett till ett sjukhusbesök har i genomsnitt 20 procent högre sjukfrånvaro. Tidigare uppskattningar visar att omkring 11 000 av de ärenden inom sjukskrivning, rehabilitering eller aktivitetsersättning som Försäkringskassan handlägger varje år relaterar till misshandel, grov kvinnofridskränkning och olaga hot mot kvinnor.” SKL Rapport Hälsa och sjukvård för våldsutsatta – så kan arbetet förbättras (2021).

Ångest, PTSD, depression, självskadebeteende är bara några tillstånd som kan utlösas på grund av  våldsutsatthet. Det personliga lidandet går inte att mäta i pengar men i Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck uppskattas det könsrelaterade våldet uppgå till 40 miljarder kronor årligen i Sverige.

Freezonen har en stark lokal närvaro i sydöstra Skåne och en nationell stödtelefon och stödchatt. Vårt arbete gör skillnad på ett personligt plan för de vi möter , men också på ett samhällsekonomisk plan.

Vårt arbete med våldsutsatta kvinnor kan ha positiva ekonomiska effekter för våra närkommuner i Simrishamns, Sjöbos, Skurups, Tomelillas och Ystads kommun, då vårt stöd kan resultera i en bättre upplevd hälsa för de våldsutsatta. Stödet kan medföra att den våldsutsatta kvinnan kan lämna ett våldsamt förhållande tidigare, att kvinnan orkar gå tillbaka till sitt arbete och har styrkan att ta tillbaka sitt livsutrymme. Samtliga fem ovannämnda kommuner har uppgett i sin strategi att frågan om mäns våld mot kvinnor är viktig.

Vid stormöte vi sammankallade i år i mars deltog en av de fem närkommuner vi är representerade i,  vilket får oss att undra över – hur viktig är egentligen frågan om mäns våld mot kvinnor och när infrias alla vallöfte om stöd till våldsutsatta kvinnor och barn?

Under 2021 genomförde Freezonens personal och volontärer 1523 stödsamtal med 523 personer, varav 439 var kvinnor och flickor. Två tredjedel av de som kontaktade oss förmedlades av den lokala Brottsoffersamordnaren från Polisen för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Ystad och Tomelilla. En tredjedel kontaktade oss själva både från sydöstra Skåne och från övriga landet.

Susanna Udvardi   Verksamhetschef , Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour