Mäns våld mot kvinnor

Vad är mäns våld mot kvinnor? Våld mot kvinnor är en resultat av den historiskt ojämlika maktrelationer mellan män och kvinnor och är en av de avgörande mekanismer genom vilka kvinnor tvingas in i en underordnad ställning gentemot män.

»Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet är våld.

I Sverige uppskattas att det sker närmare 100 våldtäkter varje dag. Rättsväsendet sviker våldsutatta kvinnor, läs debattartikeln från Freezonen i Dagens Samhälle.

2019 mördades 16 kvinnor av en man som kvinnan har haft någon reltaion till, oftas är det en tidigare man/pojkvän. Det dödliga våldet mot kvinnor är den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor.

Forskningen visar att den största bakomliggande orsaken eller förklaringen till våldet är mannens behov av kontroll över kvinnan och våldet utövas i mer än hälften av fallet i påverkad tillstånd.

Läs mer om dödlig våld mot kvinnor på NCK »

Mäns våld mot kvinnor definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett utbrett folkhälsoproblem och Freezonen anser att våld mot kvinnor är ett av vår tids viktigaste samhällsproblem. FN beskriver våldet som en”global pandemi” och ständigt ökande problem som innebär en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och hotar samhällsutveckling.

Bland kvinnor i åldrarna 15-44 år är risken att utsättas för våld i en nära relationer större än att drabbas av cancer, malaria, trafikolyckor och kring sammantaget ( UNITE to end violence against women 2008)

FREEZONEN VÄLLKOMNAR DEN NYA SKARPARE SEXUALBROTTSLAGSTIFTNINGEN

Från första juli 2018 bygger den svenska sexualbrottslagstiftningen på principen att allt sex ska vara frivilligt. Sexualbrotten regleras i 6 kapitlet i brottsbalken och våldtäkt är rubriceringen på den grövsta formen av sexualbrott. En person som har samlag eller utför en jämförbar handling med någon som inte deltar frivilligt kan dömas till våldtäkt. Både män och kvinnor kan utsättas för en våldtäkt och både män och kvinnor kan vara gärningspersoner.

VÅLD MOT KVINNOR – ELLER VÅLD I NÄRA RELATIONER

Våld i nära relationer Inkluderar alla typer av våld mellan närstående. Det gäller både i heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer. Våldet utövas inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Våld i nära relationer kan ha många olika former. Det kan vara fysiskt och psykiskt, sexuellt och materiellt. Genom ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot håller förövaren kontroll och utöva makt över den som utsätts för våld.

 

OLIKA TYPER AV VÅLD

Fysiskt våld
Fysiskt våld kan handla om knuffar, slag, att bli fasthållen, eller sparkad, användning av vapen räknas också som fysisk våld.

Försummelse, psykisk våld
Försummelse kan handla om att en person som har ett vårdbehov inte får den vård eller hjälp hen behöver. Det kan handla om utebilven medicin, hygien eller mat eller att lämnas ensam långa stunder utan tillgång till hjälp. Försummelse kan vara såväl aktiv och medveten som passiv och omedveten.

Psykiskt våld
Kan till exempel röra sig om kontrollerande beteende, hot, olika former av isolering, verbala kränkningar, emotionell utpressning, skambeläggande och utnyttjande av barnen för att få kontroll över den andra föräldern. Det finns många olika former av psykiskt våld.

Latent våld, psykisk våld
Innebär att den som utsatts för våld av sin partner ofta lever med en oro och stress över att det kan hända igen. Det kan t.ex. innebära att våldsutövaren gör saker, kommenterar sakner eller hotar och framkallar rädlsa.

Materiellt våld
Materiell skadegörelse, exempelvis att våldsutövaren slår sönder möbler, klipper sönder kläder eller förstör eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse.

Ekonomiskt våld
Våldsutövaren kontrollerar den våldsutsattas ekonomi och tillgångar eller vägrar ge insyn i ekonomin och tillgångar om våldsutövaren lever med den utsatta. Våldsutövaren kan tvinga partner att skiva på ett lån med hot, manipulation eller annan påtryckning.

Sexuellt våld
Sexuellt våld kan beskrivas som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Kan till exempel bestå av ovälkommen beröring och trakasserier, att någon tvingas utföra sexuella handlingar eller utsättas för sådana, inklusive våldtäkt eller att bevittna olika former av sexuella handlingar. Det är otillåtet att någon fotograferar en eller filmar en i ett sexuellt syfte mot sin vilja. Det kan till exempel vara sexuellt våld om någon tjatar sig till sex eller våldtar någon. Men sexuellt våld kan vara många olika handlignar, det kan också handa om att tvinga någon att utföra olika typer av sexuella handlingar med övertalning, hot, utpressning, eller annat sätt.

Sexuellt våld är ett stort samhällsproblem. I undersökningen “Våld och hälsa” från 2014 svarade en av tio kvinnor och en av hundra män att de utsatts för allvarligare sexuellt våld efter sin 18-årsdag. Med allvarligt sexuellt våld menas i studien våld eller hot påtvingat samlag eller försök till påtvingat samlag eller liknande handlingar, inklusive sexuellt övergrepp då den utsatta nar befunnit sig i ett tillstånd utan möjlighet att försvara sig.

Cirka 20 procent av kvinnorna och cirka 5 procent av männen i studien hade efter sin 18-årsdag utsatts för annat, mindre allvarligt, sexuellt övergrepp med inslag av våld, exempelvis mot sin vilja blivit fasthållna, kyssta, smekta eller liknande.

Sexuella trakasserier

Det är du som avgör vad är trakasseri för dig, all handlig, ord och anspelning på sånt som kränker dig eller som du uppfattar som kränkande är det. Här är några exempel:

  • Någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som handlar om sex
  • Någon sprider rykten om dig som handlar om dig, din kropp, din sexualitet.
  • Någon tar på dig på ett sätt som du tycker är obehagligt.
  • Någon kallar dig för något som anspelar på sex,
  • Någon gör någon sexuell- handlig mot dig som är kränkande för dig.
  • Någon skickar oönskade meddelanden till dig, t.ex. bilder eller filmer som anspelar på sex via till exempel sociala medier, mejl, chatt eller sms.
  • Någon ger dig oönskade sexuella förslag, när ni träffas, via sociala medier eller på annat sätt.
  • Du tvingas se på sexfilm eller porr trots du inte vill.

 

Våld i hederns namn

Hedersvåld utövas oftast mot flickor och kvinnor men även mot pojkar och män och hbt-personer. Förövarna är föräldrarna, familjen och släkten. Våldet har sitt ursprung i en föreställning om att alla individer i en släkt underordnade dess manliga “ledare”. Hedersrelaterat våld ( HRV) är våld som begås för att upprätthålla eller återupprätta en familjs upplevelse av heder som är knyten till kvinnornas sexualitet. Enligt dessa skadliga seder förväntas kvinnan vara orörd av en man tills bröllopsnatten.

Våldet som utövas i hederns namn förekommer främst i patriarkala samhällsstrukturer där flickor och kvinnor inte äger rätten över sina liv, sina kroppar eller sin sexualitet. Familjen och släkten utövar strikt kontroll över kvinnorna. En flickas frihet minskar ju äldre hon blir och när hon får mens är hennes frihet är nästan obefintlig.

Alla i en familj/ släkt är delaktig och dem flesta har dubbla roller, både förövare och offer förutom den unga flickan eller pojken som är utsatt för hot. Det handlar om familjens eller släktens föreställningar om hur unga människor skall leva sina liv. Enligt dessa familjer är flickornas sexualitet är en handelsvara. Dessa föreställningar helt och hållet strider mot svenska lagar eller FN:s mänskliga rättigheter eller barnens rättigheter.

 

BROTT

Det senaste åren har det skett förändringar för att förstärka skyddet för våldsutsatta.

För mer information besök NCK »

Ett brott är varje våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för individen samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. Läs mer om brottsoffer på brottsofferjourens hemsida »

Det finns särskilt utsatta grupper, under rubriken Särskilt sårbara har brottsofferjouren samlat information om några olika grupper som kan vara i behov av extra stöd då de drabbas av brott. Läs mer här »

Vad är kvinnofrid?
Ett samlingsbegrepp för kvinnors rätt till frihet från mäns våld i nära relationer utifrån en förståelse om makt och genusstrukturer. Kommer i från lagstiftningen om kvinnofridskränkning.

4 kap. 4 a § brottsbalken
Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år, se vidare grov kvinnorfridskränkning.

Vad är grooming?
Grooming, eller kontakt med barn i sexuella syften är sedan juli 2009 straffbart. Brottet avser den som i syfte att begå ett sexualbrott mot ett barn under 15 år, kommer överens med barnet om att träffas samt därefter gör något konkret för att främja att ett möte blir av. Kontakten kan tas via internet eller på annat vis. Eventuella sexualbrott mot barn som därefter utförs var straffbart sedan tidigare, denna lag syftar till att straffa beteendet att ta kontakt med barn för sexuella syften. Lagen återfinns i brottsbalken 6 kapitlet 10a §. Se filmen om grooming som togs fram av Aktiv Skola »

Behöver du hjälp?

Ring 0733 30 30 28

Vår  jourtelefon är öppen vardagar 9.00-16.00 vardagar

Behöver du hjälp akut?

Ring 112 och larma polisen

Telefon 112 till Polisen är nödnummret du skall ringa för akut hjälp, pågående brott och när det är fara för liv, egendom eller miljö.

Telefon 114 14 är för alla ärende som inte är akuta. Exempelvis för att tipsa, komma i kontakt med någon inom polisen eller anmäla ett brott.