Brottstyper A – Ö

För dig som är utsatt för brott eller misstänker att du är det har vi här enkelt och kortfattat listat de vanligaste brottstyperna som vi kommer i kontakt med på Freezonen. För mer information om olika brottstyper är du varmt välkommen att kontakta oss. Är du osäker på om du har blivit utsatt för ett brott eller har andra frågor om det du varit med om? Kontakta oss!

Allmänfarliga brott

Allmänfarliga brott är brott som kan innebära stor fara eller risk för allmänheten. Exempel på allmänfarliga brott är kapning av ett flygplan, tåg eller liknande fordon, spridning av smitta eller gift samt mordbrand.

Barnäktenskapsbrott

Från den 1 juli 2014 gäller nya bestämmelser som stärker skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap och avskaffar möjligheten för barn att få dispens att gifta sig. Brottet innebär att det är straffbart att gifta bort ett barn eller att gifta sig med ett barn. Den 1 juli 2020 skärptes lagstiftningen gällande utländska barnäktenskap och tvångsgifte. Du kan läsa mer om det här.

Bedrägeri

Bedrägeri är ett brott där gärningspersonen lurar dig till att göra något som du inte annars skulle ha gjort. Många gånger innebär det ekonomisk skada för dig. Exempel på bedrägeri är att skicka falska fakturor eller att kopiera en persons kontokort för att kunna handla saker på kredit eller ta ut en persons pengar. Idag är det vanligt att förövare ringer till dig och utger sig för att vara en bank eller annan myndighet med syfte att komma åt dina tillgångar.

Brott mot allmän ordning

Innefattar typer av brott som kan störa den allmänna ordningen. Till de typer av brott som kan störa den allmänna ordningen hör bland annat hot mot samhällelig ordning och säkerhet, hets mot folkgrupp och förargelseväckande beteende.

Brott mot demokratin

Brott mot demokratin eller demokratibrott innebär att personer som öppet uttrycker sina åsikter utsätts för övergrepp i sin yrkesroll. Brottet kan exempelvis drabba politiker, journalister eller konstnärer. När politiker utsätts för hot, våld eller trakasserier till den grad att de inte kan utöva sitt uppdrag är det ett brott mot demokratin.

Polisens hemsida framgår det att det finns särskilda grupper och utredare som arbetar med hat- och demokratibrott. Polisen uppger även att det är möjligt att få personskydd om läget anses vara allvarligt.

Brott mot familj

Brottsrubriceringen brott mot familj syftar till brott som kan störa eller hota familjesituationen och de värderingar kring familj som finns i samhället. Exempel på brott mot familj är egenmäktighet med barn.

Egenmäktighet med barn innebär att gärningspersonen obehörigen skiljer ett barn under 15 år från någon som har vårdnaden om barnet. En vårdnadshavare kan också dömas för egenmäktighet med barn om denne inte har särskilda skäl till att skilja barnet från den andra vårdnadshavaren. Med särskilda skäl menas exempelvis om det finns anledning att skydda barnet från en vårdnadshavare.

Förtal och förolämpning

Förtal är ett brott som innebär att någon utan grund pekar ut dig för att vara brottslig, eller lämnar nedsättande uppgifter om dig. Förtal kan vara skriftligt eller muntligt. Förtalet kan även innefatta bilder.

Vid grovt förtal anses spridningen av uppgifterna eller bilderna haft stora konsekvenser för dig. När bedömningen görs tas hänsyn bland annat till vilka som har fått informationen och hur allvarligt brottet som du blivit anklagad för är.

Förolämpning kan betraktas som en kränkning som sker genom nedsättande omdömen, beskyllningar eller liknande direkt mot en person.

Åklagare kan i de flesta fall inte väcka allmänt åtal gällande förtal och förolämpning. Istället är det du som blivit drabbad av brottet som måste väcka åtal. Åklagare kan dock väcka åtal om brottet riktar sig mot dig som är under 18 år, om du har gjort en brottsanmälan eller vid grovt förtal. För att åklagare ska väcka åtal gällande förolämpning krävs det att förolämpningen skett i samband med din myndighetsutövning eller att förolämpningen anspelar på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Grooming

Grooming eller kontakt med barn i sexuella syften är ett brott. Förövaren har ett sexuellt motiv till att ta kontakt med barnet och kommer överens med barnet om att träffas. Förövaren försöker även göra något konkret för att främja mötet med barnet. Träffen kan ske fysiskt men också digitalt via exempelvis ett chattforum. Kontakten kan betraktas som en förberedelse till sexuella övergrepp mot barn. Med barn menas i det här fallet en person som är under 15 år.

Idag sker grooming främst över internet, men också på andra sätt. Förövaren är oftast anonym eller utger sig för att vara någon annan. Förövaren övertalar barnet till att utföra sexuella handlingar genom att normalisera de sexuella övergreppen. Normaliseringen kan ske genom användning av pornografi eller ”ett sexuellt språk”. Förövaren kan också tvinga barnet till att utföra sexuella handlingar med hjälp av hot, pengar och komplimanger.

Grov (kvinno)fridskränkning

En person som begår upprepade kränkningar i form av vålds- frids- eller sexualbrott mot en närstående gör sig straffansvarig till grov fridskränkning. Exempel på kränkningar är misshandel, ofredande, hot och sexuella övergrepp. Att överträda ett kontaktförbud kan också räknas som en kränkning.

Grov kvinnofridskränkning är en underkategori till fridskränkning och syftar till att enklare åtala män som utövar våld mot en kvinna i nära relation. För att dömas för grov kvinnofridskränkning måste förövaren vara en man som begår upprepade kränkningar mot en närstående kvinna. Med kränkningar avses samma brottstyper som vid fridskränkning.

Hatbrott

Hatbrott är en brottsrubricering som innefattar brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Hatbrott kan också ses som en straffskärpning om ett brott har begåtts på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etiskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Det räcker att gärningspersonen tror att någon av föregående beskrivningar passar in på dig.

Hedersvåld

Hedersrelaterat våld och förtryck är en brottslig gärning som helt eller delvis begåtts för att bevara eller återupprätta en persons, familjs eller släkts anseende utifrån en fråga om heder. Föreställningen om heder förekommer främst i partiarkala samhällstrukturer där kvinnor och flickor inte äger rätten över sina liv, sina kroppar eller sin sexualitet. Från

Från den 1 juli 2020 har det införts en ny, särskild straffskärpningsgrund för hedersrelaterade brott och från och med 1 juni 2022 är hedersbrott en egen brottsrubricering. 

Du kan läsa mer om hedersvåld här. 

Hot och hat på internet

Hot och hat på internet är ett brott som främst drabbar unga. Den vanligaste typen av hot och hat på internet är att någon skriver kränkande saker om någon annan. Det är också vanligt att publicera bilder och filmklipp som kan anses vara kränkande. Det är personen som blir utsatt som själv avgör vad som känns kränkande.

Identitetsstöld

Brottet innebär att någon obehörig använder eller lurar dig att använda ditt bank-id, din legitimation, dina lösenord eller ditt personnummer för att beställa varor eller ta lån i ditt namn. Identitetsstöld är en form av bedrägeri. Du kan läsa mer om identitetsstöld på Polisens hemsida.

Inbrott

Med inbrott menas att någon utan tillåtelse tar sig in i ett låst utrymme, exempelvis ett hus, och begår stöld. Om personen bryter sig in utan att ta något räknas brottet som olaga intrång. Om brottet sker i någons bostad rubriceras händelsen som grov stöld.

Misshandel

Misshandel är ett brott där förövaren vill vålla en annan person smärta eller kroppskada. Den fysiska misshandeln kan exempelvis bestå av slag, sparkar, att bli dragen i håret eller att bli biten. Det kan också innefatta att sätta en person i vanmakt eller liknande tillstånd, exempelvis genom att binda fast eller att droga personen.

Psykisk misshandel är en form av misshandel. Det innebär att gärningspersonen säger taskiga saker, kränker någon, gör att någon känner sig värdelös eller kontrollerar någon på ett sätt som inte känns bra. Psykisk misshandel är inte en egen brottsrubricering, men kan innefatta många olika brott så som olaga hot och ofredande.

Mord, mordförsök, dråp och vållande till annans död

Mord innebär att ta livet av någon annan. Mordförsök innebär att försöka ta livet av någon annan.

Dråp är en form av mord, där omständigheterna gör att brottet betraktas som mindre grovt. Sådana omständigheter kan vara att den utsatte hotat eller misshandlat förövaren.

Vållande till annans död innebär att en person tagit livet av en annan person genom oaktsamhet, det vill säga genom vårdslöshet eller slarv.

Människorhandel och sexköp

Polisen definierar människohandel som “en organiserad transport av människor som syftar till att utnyttja dem för olika ändamål”. Sådana ändamål kan vara sexuella eller innebära tvångsarbete. En person kan också dömas för människohandel om denne gifter bort en person (eller ett barn) mot ersättning.

Sexköpslagen innebär att det är olagligt att köpa någons kropp för sexuellt utnyttjande. Det är inte straffbart att sälja sexuella handlingar. Sverige var det första landet i världen att 1999 förbjuda köp av sexuella handlingar. De flesta personer som säljer sexuella handlingar blir tvingade till det. Många är på flera sätt utsatta för människohandel.

Människorov, frihetsberövande och olaga tvång

Människorov innebär att gärningspersonen för bort eller spärrar in dig med avsikt att skada dig, utöva utpressning eller dylikt.

Frihetsberövande i sig är inte ett brott, utan används av Polisen i samband med gripande, anhållande, häktning eller fängelse. Den som olovligen för bort, spärrar in eller på annat sätt berövar dig din frihet döms däremot till olaga frihetsberövande.

Olaga tvång innebär att gärningspersonen tvingar dig att göra något, eller inte göra något, genom misshandel och hot.

Ofredande

Ofredande är ett brott där gärningspersonen beter sig hänsynslöst mot dig. Ofredande kan exempelvis vara stenkastning, telefonterror eller mobbning. Andra situationer som kan räknas som ofredande är att bli knuffad, dragen i kläder och håret, spottad på eller att någon tittar in genom dina fönster.

Ofredande är inte straffbart förrän någon blir störd av det som inträffar. Det innebär att du måste uppfatta beteendet som hänsynslöst medan det äger rum. Exempelvis kan en granne som spelar hög musik inte anses ofreda dig förrän efter att du talat om för hen att det är störande.

Olaga förföljelse (stalking)

Brottet innebär att en gärningsperson upprepade gånger begår brottsliga handlingar mot dig. De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av följande brott: misshandel, olaga tvång, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt ofredande, olaga hot, skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud.

Stalking innebär att någon återkommer kartlägger, förföljer och smyger sig på dig.

Olaga hot

Olaga hot innebär att någon hotar med att skada dig eller din egendom. Hotet kan riktas direkt mot dig, dina närstående, ditt husdjur eller annat föremål som betyder mycket för dig.

Osann utsaga

Brottet innebär att någon talar osanning under rättegång. Om vittnesed har avlagts är brottet istället mened.

Rån

Rån är ett stöldbrott där gärningspersonen genomför brottet med våld eller hot. Om våldet är grovt rubriceras brottet som grovt rån.

Sexualbrott

Sexualbrott är ett paraplybegrepp för flera typer av brott. Sexualbrott innebär att någon utsätts för en sexuell handling mot sin vilja eller är under 15 år. I begreppet ingår exempelvis brotten våldtäkt, koppleri, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier eller ofredande. Du kan läsa mer om det sexuella våldet här.

Våldtäkt innebär att en gärningsperson har samlag med dig eller utför sexuella handlingar, som kan likställas med samlag, mot din kropp, mot din vilja.

Oaktsam våldtäkt innebär att gärningspersonen inte varit tillräckligt uppmärksam i fråga om samtycke finns mellan de båda parterna i ett samlag eller under genomförandet av sexuella handlingar som kan likställas med samlag. En person som är medvetslös, sover eller på annat sätt inte kan uttrycka sitt samtycke kan vara utsatt.

Skadegörelse

När en gärningsperson skadar eller tar sönder din egendom. Med egendom menas exempelvis dina saker eller din bostad

Stöld och tillgreppsbrott

Stöld innebär att en gärningsperson olovligen tar pengar eller annat föremål från en annan person.

Våld i nära relation

Våld i nära relation kännetecknas av våld mellan närstående. Närstående kan exempelvis vara en partner, en förälder, ett barn, ett syskon eller en morförälder. Alla könsidentiteter kan drabbas av våld i nära relation. Den vanligaste förekomsten av våld i nära relation är mäns våld mot kvinnor. Du kan läsa mer om våld i nära relation här.

Vållande till kroppsskada eller sjukdom

Innebär att en gärningsperson av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppskada eller sjukdom som bedöms vara allvarlig. Att vara oaktsam innebär att en gör något genom vårdslöshet eller slarv. Om en liknande handling skett medvetet och med uppsåt, är brottet istället misshandel.

Övergrepp i rättssak

Övergrepp i rättssak innebär att någon angriper dig som har vittnat i rättegång, anmält ett brott eller något liknande genom att använda till exempel våld eller hot. Du kan också bli hotad eller utsatt för våld i ett försök att få dig att inte våga anmäla, vittna eller gå vidare med en anmälan.

Överträdelse av kontaktförbud

En brottsrubricering som syftar till att åtala den som bryter mot ett kontaktförbud. Kontaktförbud innebär att en person inte får kontakta eller besöka dig. I vissa fall får inte heller personen vistas inom ett visst område.

Det hjälper inte att titta bort!

Men ditt bidrag hjälper. För varje bidrag vi får kan vi hjälpa fler bort från våldet. Swisha nu.

Swish 123 900 71 21

  LÄMNA SIDAN