Alla måste slå vakt om barnens rättigheter till ett fritt liv, där skadliga normer inte accepteras.

Freezonens 7 punkter i kampen mot förtryck, hot och våld som utförs i hederns namn.

Barnens rättigheter skall prioriteras  i alla instanser. Ungdomar som föds och fostras i värderingar som  strider mot svensk lagstiftning har rätt till skydd.  Det behövs konkreta planer och åtgärder för att hjälpa utsatta barn både på lokal och regional nivå. Vi har fokuserat på lokal nivå eftersom vi ser ett stort behov av kompetenshöjning och förbättrade rutiner i sydöstra Skåne.

 • Vi behöver se och vi behöver agera.

 

 • Planera och följ upp arbetet med förebyggande åtgärder.

 

 • Varje kommun bör ha handlingsplan mot hedersvåld. Varje kommun bör också ha budget och förutsättning för att kunna hjälpa till våldsutsatta.

 

 • Skolan och kommunen har ett ansvar på lokal nivå, bilda team där t.ex. skolan, sjukvården, socialen, polisen, civilsamhället med kompetens, så som kvinno-och brottsofferjourer samt andra aktörer ingår.

 

 • Vi måste höja kompetens om hedersvåld (HRV) inom skolan, förskolan, socialtjänsten, vårdinstanser, rättsväsende, civilsamhället. De som möter människor som är i riskgruppen behöver känna till vad hedersvåld är och hur man skall agera om man möter utsatta eller förövare.

 

 • Socialen måste ha en handlingsplan där barnens bästa kommer i första hand. Socialsekreterare skall känna till vikten av att inte kontakta föräldrarna i första hand när dessa är förövare, obligatorisk utbildning till alla socialsekreterare som arbetar med hedersutsatta. Dessa ärenden kräver kunskap och förståelse för kollektivets, familjens sammanhållning och förtryck mot den enskilda individen.

 

 • Kommunala inrättningar bör visa vad som är rätt och fel och hålla barnens bästa som högsta prioritering, till exempel:

  • Fritidspersonal, skolpersonal skall inte särbehandla barn på grund av föräldrarnas önskemål som är diskriminerande för barnen.

  • Badhus skall ej erbjuda särskilda tider för tjejer och killar, det skickar mycket motstridiga signaler och nyttan med att några lär sig simma överväger inte den negativa symboleffekten.

  • Inga religiösa kläder som t.ex. slöja på barn upp till 18 år skall accepteras i skolor

  • Skollagen skall efterlevas och kontrolleras. I dag sitter unga människor utanför lektionssalen när man pratar om sex och samlevnad, det är inte förenlig med lagen om skolplikt.

Man kan inte lagstifta mot fördomar, men man kan förändra genom att värdera människor lika. Därför måste man uppfostra flickor och pojkar på samma sätt och med samma värdegrund.