Fönster av möjligheter- utredning om stärk barnperspektiv i skyddade boende

Ett fönster av möjligheter- är regeringens utredning, där det föreslås att bland annat skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen och att Socialnämnden ska säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård. Vår jour träffade Marit Brik jurist som sammanställde utredningen och presenterade utrednignen för kvinnojourer i Skåne på ett av Unizons möte i Malmö. Varje år bor cirka 3000 barn i skyddat boende och det sker ofta efter lång tid i våldsutsatthet och boendets kunskap, kompetens och erbjudande är varierande. Idag räknas barn ofta som medföljande till den vårdnadshavare som vistas i skyddat boende och det brister i stödinsatser, skolgång samt hälso- och sjukvård.

Ett urval av utredningens förslag:

  • Skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen.
  • Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vistas där och säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård.
  • Det ska finnas kvalitetskrav för skyddade boenden med krav på verksamheten om kompetens och bemanning och boendena ska vara tillståndspliktiga.
  • Skyddade boenden som ska ta emot barn ska begära registerkontroll inför anställning.

Utmaningar med lagförslaget :

  • Skyddat boende tillhandahålls i dag av ca. 80% av kvinnojourer
  • Kvinnojourer behöver anställa personal, omfattande omställning som i dag finansieras som ett lapptäcke av olika bidrag
  • Barnen kommer att ha en egen utredare, detta kan leda till olika beslut och olika bedömningar
  • Barnens skolgång bör säkerställas för att inte försämra nuvarande regelverk