Domstolar skall inte tilldöma en våldsam förälder umgänge med ett skyddsplacerat barn!

“Den som tror att umgänge mellan den våldsutövande föräldern och barnet – innan våldsutövaren förändrat sitt beteende – per automatik är av godo, bör fråga sig i vilka andra fall samhället dömer ett brottsoffer att umgås med sin förövare”

– texten är hämtat från en debattartikel, publicerat i Sydsvenskan den 22 januari 2018 av vår och åtta andra kvinnojourer i Skåne. https://www.sydsvenskan.se/2018-01-22/vi-kraver-att-svenska-domstolar-slutar-doma-till-umgange-mellan-en-valdsutovande-foralder-och-barn-som-lever-i-skyddat-boende

I Svensk lag står det i  ” 2§ Barnens bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad , boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och – barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. ” ( 1949:381 Föräldrarbalken 6 kap.)

Principen om barnets bästa borde bli verklighet, inte enbart fina ord. Samhället inklusive alla enheter inom myndigheter som kommer i kontakt med våldsutsatta borde se våldet som brott och inget annat. God kontakt med båda föräldrar borde inte kunna misstolkas.Våldsutsatta mödrar och barnen som har levt med våld borde få den hjälp och trygghet de behöver.