Nationell studie om våld och hälsa – NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) presenterade i februari 2016 rapporten Våld och hälsa – En befolkningsstudie om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa i Sveriges riksdag. I studien har 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år tillfrågats om sin utsatthet för våld – i barndomen, ungdomen och vuxen ålder. Studien ger en aktuell och allsidig bild av kvinnors och mäns utsatthet för våld samt kopplingen till hälsa, både på kort och lång sikt.

I början av maj arrangerade NCK ett seminarium om den nya nationella befolknings-undersökningen om kvinnors och mäns våldsutsatthet. Se hela seminariet på NCK:s webbplats!

NCK:s webbplats